ทำไมมนุษย์จึงขาดเอนไซม์และมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องชดเชย ?

ภาวะการขาดเอนไซม์ทำให้มนุษย์แก่เร็วขึ้น ถ้าหากร่างกายสามารถผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรง สาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายขาดเอนไซม์คือวิธีเสริมเอนไซม์มี-2-วิธี

  1. นิสัยในการเลือกรับประทานอาหาร กล่าวคือ การรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือเป็นด่างมากเกินไป ทำให้ ร่างกายขาดสมดุลของกรด-เบส โดยปกติแล้วเลือดจะอยู่ในภาวะสมดุลที่สภาพความเป็นกรดอ่อน ๆ ดังนั้นความเคยชินในการรับประทานอาหารของแต่ละคนจึงมีส่วนในการสร้างสมดุลของกรด-เบสในร่างกายได้
  1. การบริโภคอาหารที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว เมื่ออาหารผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนเกินกว่า 50 องศาเซลเซียสขึ้นไป เอนไซม์เกือบทั้งหมดที่มีอยู่ในอาหารก็จะถูกทำลายไป ทำให้อาหารเหล่านั้นปราศจากเอนไซม์ย่อยอาหารที่มีอยู่ในตัว ดังนั้นร่างกายจึงต้องทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์เพื่อนำมาย่อยอาหารทั้งหมดนั้นเอง ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักมากเกินไป ทั้งที่จริงแล้วเอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารมีความสามารถในการย่อยตัวเองได้มากถึง 75% มีคนจำนวนมากที่รู้สึกอ่อนเพลียและง่วงนอนหลังรับประทานอาหารก็เนื่องมาจากสาเหตุนี้นั่นเอง เมื่อร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อสังเคราะห์เอนไซม์มาใช้ในระบบย่อยอาหารจึงต้องลดทอนการสังเคราะห์เอนไซม์ในระบบอื่น ๆ ลง เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ความสามารถในการต้านทานโรคของร่ายกายลดลง เป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้ง่ายและมีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมลงเป็นลำดับ
  1. ความเสื่อมของร่างกายเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณที่จำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอันเนื่องมาจากการเสื่อมประสิทธิภาพของเซลล์และการตายของเซลล์โดยที่ไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เดิมได้ ร่างกายจึงอยู่ในสภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย การป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เหล่านี้สามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร และการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ แต่เนื่องจากรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น มลภาวะในสิ่งแวดล้อม สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ยาปฏิชีวนะ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการรักษาสุขภาพ ดังนั้นการเสริมเอนไซม์ให้กับร่างกายโดยการรับประทานเอนไซม์โดยตรงเพื่อให้ร่างกายมีปริมาณเอนไซม์มากเพียงพอสำหรับนำไปใช้ในปฏิกิริยาชีวเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย จะช่วยให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ ของเซลล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เดิมที่เสื่อมสภาพแล้วได้ ระบบต่าง ๆ ในร่างกายจึงสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประมีสิทธิภาพและอวัยวะต่าง ๆ ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ได้