โรคมะเร็งคร่าชีวิตคนกรุงเทพฯ มากที่สุด

 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวในงานเปิดศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ ป่วยด้วยโรคต่างๆ จำนวนมากแต่การเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพมีหลายหน่วยงาน ข้อมูลจึงยังไม่สามารถเชื่อมโยงครอบคลุมได้จึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพฯ ขึ้น เพื่อทำรายงานแจ้งเตือนให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่คนกรุงเทพฯ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2549-2556 ข้อมูลการเจ็บป่วยของคนกรุงเทพฯ พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุดของคนกรุงเทพฯ คือโรคมะเร็งทุกชนิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คนกรุงเทพฯ มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้มากกว่าคนทั้งประเทศ

 

 

ทั้งนี้เมื่อแยกจำแนกตามเพศในเพศชายสูงสุดคือโรคมะเร็งทุกชนิด อัตรา 181.6 คนต่อประชากร 1 แสนคน รองลงมาคือโรคหัวใจ อัตรา 63.9 คนต่อประชากร 1 แลนคน และอันดับ 3 คืออุบัติเหตุ ส่วนเพศหญิงคือมะเร็งเช่นกัน พบมากที่สุดคือมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รองลงมาคือโรคหัวใจและปอดอักเสบ รวมถึงโรคอื่นๆ ที่เกิดจากปอด

 

 

สำหรับสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของคนกรุงเทพฯ ในเวลานี้คือการบริโภคพบว่าทานผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงแนะนำให้ทานอัตราผักผลไม้ให้ได้ในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่งของอาหารที่บริโภค เพราะในผักผลไม้มีวิตามีสารอาหารที่ไปช่วยยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ หากเทียบอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวันที่ 1 กิโลกรัมควรมีผักผลไม้ให้ได้ 400 กรัม ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีเพียง 1 ใน 5 ของประชากรกรุงเทพฯ ที่สามารถทำได้

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/